POLITYKA PRYWATNOŚCI

I INFORMACJE OGÓLNE

 1. Polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi Użytkowników Serwisu www.shopwareuniteddays.pl (“Serwis”) oraz Uczestników i Prelegentów Konferencji Shopware United Days PL (“Konferencja”).
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest firma Strix Poland sp. z o.o. (prowadząca działalność pod marką Strix), z siedzibą w Krakowie przy ul. Zygmunta Miłkowskiego 5/3U, kod pocztowy 30-349, REGON 120553861, NIP 6762358772, nr KRS 0000291014, e-mail: contact@strix.net (“Administrator”).
 3. Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w Serwisie Administratora.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (“RODO”). 
 5. Każdy podmiot korzystający z Serwisu jest jego Użytkownikiem. 
 6. Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: contact@strix.net.

II DANE OSOBOWE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA I PRELEGENTA

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników zebrane za pośrednictwem: 
 2.  formularza rejestracyjnego,  który znajduje się pod następującym adresem URL: https://app.evenea.pl/event/sudpl2022/ służącego do zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji w charakterze Uczestnika oraz
 3. elektronicznego formularza rejestracji Prelegenta (“Call for Papers”) dostępnego w Serwisie.
 4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników będących Uczestnikami Konferencji: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu (opcjonalnie), nazwa firmy oraz stanowisko. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak, jest niezbędne dla zawarcia z Administratorem umowy o uczestnictwo w Konferencji i jej wykonania. W przypadku Uczestników zgłoszonych przez innego Użytkownika Administrator pobiera i przetwarza dodatkowo następujące dane osobowe Użytkownika Serwisu podane za pośrednictwem formularza rejestracyjnego na Konferencję: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 5. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celach związanych z obsługą uczestnictwa w Konferencji, w ramach wykonania przez Administratora umowy o uczestnictwo w Konferencji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dane osobowe uczestnika, zgłoszonego przez innego Użytkownika przetwarzane są w celach związanych z obsługą uczestnictwa w Konferencji, na podstawie zgody uczestników - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 6. Administrator zbiera i przetwarza następujące dane Użytkownika, który bierze udział w Konferencji w charakterze Prelegenta: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwę firmy, skrócony życiorys (bio), tytuł wykładu, abstrakt, czas trwania, język wystąpienia, fotografia. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, którzy zgłosili chęć udziału w Konferencji w charakterze Prelegentów, w celach związanych z oceną nadesłanych wniosków i wyborem Prelegentów, a także w celach związanych z uczestnictwem Prelegenta w Konferencji. Wyrażenie zgody następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zgłoszenia prelegenta i jest w pełni dobrowolne, choć jest warunkiem dokonania zgłoszenia udziału w Konferencji w charakterze Prelegenta (podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda - art. 6 ust. 1 lit a) RODO). Dane są przetwarzane w celach oceny prelekcji przez Organizatora.
 7. Podczas Konferencji mogą być przeprowadzane sesje fotograficzne i video, w związku z tym Administrator może przetwarzać wizerunek Uczestników i Prelegentów na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 8. Podanie w trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego następujących danych do faktury VAT: nazwa firmy, adres, kod pocztowy, miasto, NIP (opcjonalnie) jest niezbędne do wystawienia faktury. Te dane osobowe mogą być przetwarzane w celu wystawienia faktury na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 9. Jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę, jego dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy oraz stanowisko, mogą być przetwarzane w celach marketingowych i promocyjnych związanych z ofertą Partnerów Konferencji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Wyrażenie tej zgody jest w pełni dobrowolne i nie stanowi warunku zgłoszenia udziału w Konferencji. Natomiast Administrator może przetwarzać te dane co celów marketingu bezpośrednio na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 10. Po wykonaniu umowy o udział w Konferencji podstawę przetwarzania danych, w granicach określonych w punkcie poniżej, stanowić będzie prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przejawiający się w dążeniu do zapewnienia bezpieczeństwa prawnego Administratora.
 11. Dane osobowe Uczestników i Prelegentów podlegać mogą profilowaniu dla realizacji celów, dla których zostały one zebrane. Dane te nie będą jednak wykorzystywane przez Administratora do automatycznego podejmowania decyzji.

III DANE DOTYCZĄCE UŻYTKOWNIKA

Administrator może gromadzić informacje na temat sposobu dostępu do Serwisu i korzystania z niego ("Dane dotyczące Użytkowania"). Dane te mogą zawierać takie informacje, jak adres protokołu internetowego komputera Użytkownika (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszego Serwisu, które Użytkownik odwiedza, godzina i data wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

IV DANE DOTYCZĄCE ŚLEDZENIA I PLIKÓW COOKIE

 1. Administrator używa technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści reklam wyświetlanych na innych stronach oraz analizowania ruchu w Serwisie. Cookies umożliwiają Administratorowi lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika z Serwisem. Pozwalają przez to lepiej zorganizować jego układ. Gromadzą one także informacje o sposobie korzystania przez Użytkownika z Serwisu, o stronie, z której został on przekierowany, a także liczbie odwiedzin i czasie jego wizyty na poszczególnych stronach. Cookies służą ponadto lepszej personalizacji komunikatów reklamowych przez Administratora oraz jego partnerów. Pliki cookies Serwisu zapisywane są na urządzeniach Użytkownika automatycznie, jeśli ustawienia jego przeglądarki na to pozwalają. Plik cookie zawiera zwykle nazwę domeny, z której pochodzi, swój "okres ważności", a także indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zawarte w plikach cookie mogą być łączone z innymi podanymi przez Użytkownika danymi, w tym podanym przez niego adresem e-mail. W ustawieniach przeglądarki internetowej Użytkownik może wyłączyć obsługę plików cookies. Jeśli skorzysta z tej opcji, nawigacja na stronach serwisu będzie możliwa, ale działanie pewnych jego funkcji może być ograniczone. Korzystanie z Serwisu bez wyłączenia obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki Administrator rozumieć będzie jako zgodę Użytkownika na wykorzystywanie cookies.

 1. Przykładowe pliki cookie, których używamy:
 1. Session Cookies. Używamy Plików cookie sesji do obsługi Serwisu.
 2. Preferowane Pliki Cookie. Używamy Plików cookie z preferencjami, aby zapamiętać preferencje i różne ustawienia Użytkownika.
 3. Pliki cookie zabezpieczające. Używamy Plików Cookies zabezpieczających w celach bezpieczeństwa.

V PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 1. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia: 
 1. prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, 
 2. prawo żądania sprostowania danych, 
 3. prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach), 
 4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, 
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania, jak również sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu z uwagi na szczególną sytuację. 
 1. W zakresie, w jakim dane Użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:  contact@strix.net.
 1. prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, 
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych Użytkownika, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może przesłać te dane innemu administratorowi danych. 
 1. W celu realizacji powyższych uprawnień, Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem pod adresem:

VI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Zabezpieczenie danych osobowych przez Administratora realizowane jest przy wykorzystaniu niezbędnych środków technicznych oraz organizacyjnych w celu uniemożliwienia ich utraty, zniszczenia i uszkodzenia oraz bezprawnego przetwarzania. 
 2. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. 
 3. W związku z realizacją naszej polityki prywatności dbamy o poprawne i zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, bezpieczne przechowywanie nie dłużej niż to konieczne oraz przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których dotyczą, w tym z prawem do zastrzeżenia udostępniania. 
 4. Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób: a) Poprzez dobrowolnie przekazana informacje. b) Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. “ciasteczka”).

VII OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 1. Okres przetwarzania danych osobowych Użytkownika Serwisu  zależy od celu, w jakim dokonuje się tego przetwarzania: 
 1. w odniesieniu do świadczonych przez Administratora usług związanych zapewnieniem Użytkownikowi uczestnictwa w Konferencji w roli Uczestnika lub Prelegenta dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. w takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów, 
 2. dane osobowe przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług, w tym wysyłki newslettera, zapisywania danych w plikach cookies będą przetwarzane do momentu wycofania przez Użytkownika zgody na ich przetwarzanie w tym celu lub wygaśnięcia celu przetwarzania.

VIII ODBIORCY DANYCH

 1. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika są pracownicy oraz współpracownicy Administratora. Odbiorcami tych danych mogą być również podmioty, które świadczą na rzecz Administratora usługi w zakresie organizacji Konferencji lub wspomagają Administratora w realizacji celów marketingowych. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora dostęp ma m.in. podmiot obsługujący Platformę, za pomocą której dokonywana jest rejestracja na Konferencję (Platforma jest oferowana w ramach serwisu internetowego Evenea prowadzonego przez Event Labs sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie). 
 2. Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Partnerów Konferencji, również oni będą uprawnieni do przetwarzania wskazanych powyżej danych osobowych.
 3. Dane osobowe Użytkownika mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego). 
 4. Do danych osobowych Użytkownika zapisanych w niektórych plikach cookies dostęp mogą mieć podmioty z technologii których korzystamy (np. Google), lub podmioty których wtyczki znajdują się w serwisie, w szczególności prowadzące serwisy społecznościowe (za zgodą Użytkownika).

IX DOSTAWCY USŁUG

Możemy zatrudniać firmy i osoby trzecie w celu ułatwienia świadczenia naszych Usług ("Dostawcy Usług"), świadczenia Usług w naszym imieniu, świadczenia usług związanych z Usługami lub pomagania nam w analizie sposobu korzystania z naszych Usług. Te osoby trzecie mają dostęp do Państwa Danych Osobowych wyłącznie w celu wykonania tych zadań w naszym imieniu i są zobowiązane do nieujawniania ani nieużywania ich w żadnym innym celu.

Analityka

Możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszych usług.

Google Analytics

Google Analytics jest internetową usługą analityczną oferowaną przez Google, która śledzi i raportuje ruch na stronach internetowych. Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i monitorowania korzystania z naszego Serwisu. Dane te są współdzielone z innymi usługami Google. Google może wykorzystywać zebrane dane do kontekstualizowania i personalizowania reklam własnej sieci reklamowej.

Użytkownik może zrezygnować z udostępnienia swojej aktywności w Usłudze Google Analytics poprzez zainstalowanie dodatku do przeglądarki Google Analytics opt-out. Dodatek ten zapobiega udostępnianiu przez JavaScript Google Analytics (ga.js, analytics.js i dc.js) informacji o aktywności Użytkowników w usłudze.

Więcej informacji na temat praktyk Google w zakresie ochrony prywatności można znaleźć na stronie internetowej Google Privacy & Terms: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Informacja na temat tego, jak Google używa danych z witryn i aplikacji, które korzystają z usług znajduje się tutaj: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/

Remarketing behawioralny

Strix Poland Sp z o.o. wykorzystuje usługi remarketingowe do reklamowania się na stronach internetowych osób trzecich po odwiedzeniu przez Użytkownika naszego Serwisu. My i nasi zewnętrzni dostawcy wykorzystujemy pliki cookie do informowania, optymalizacji i obsługi reklam w oparciu o poprzednie wizyty w naszym Serwisie.

Google Ads

Usługa remarketingu reklam Google Ads jest świadczona przez Google Inc.

Możesz zrezygnować z Google Analytics do wyświetlania reklam i dostosować Google Display Network reklamy, odwiedzając stronę Google Ads Settings: http://www.google.com/settings/ads.

Google zaleca również zainstalowanie dodatku do przeglądarki Google Analytics Opt-out Browser Add-on - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - dla Twojej przeglądarki internetowej. Dodatek do przeglądarki Google Analytics Opt-out Browser Add-on daje odwiedzającym możliwość uniemożliwienia zbierania i wykorzystywania ich danych przez Google Analytics.

Więcej informacji na temat praktyk Google w zakresie ochrony prywatności można znaleźć na stronie internetowej Google Privacy & Terms: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Facebook

Usługa remarketingu na Facebooku jest świadczona przez Facebook Inc.

Więcej o reklamie opartej na zainteresowaniach można dowiedzieć się z Facebooka odwiedzając tę stronę: https://www.facebook.com/help/164968693837950.

Aby zrezygnować z reklam na Facebooku opartych na zainteresowaniach, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami z Facebooka: https://www.facebook.com/help/568137493302217.

Facebook przestrzega zasad samoregulacji w zakresie reklamy behawioralnej online ustanowionych przez Digital Advertising Alliance. Możesz również zrezygnować z usług Facebooka i innych firm uczestniczących w projekcie poprzez Digital Advertising Alliance w USA http://www.aboutads.info/choices/, Digital Advertising Alliance of Canada w Kanadzie http://youradchoices.ca/ lub European Interactive Digital Advertising Alliance w Europie http://www.youronlinechoices.eu/, lub też zrezygnować z usług za pomocą ustawień urządzeń mobilnych.

Więcej informacji na temat praktyk w zakresie ochrony prywatności w serwisie Facebook można znaleźć na stronie internetowej Facebook Data Policy: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Linki do innych stron internetowych

Nasz Serwis może zawierać linki do innych stron, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz na link osoby trzeciej, zostaniesz skierowany na stronę tej osoby trzeciej. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Polityką Prywatności każdej odwiedzanej strony.

Nie mamy żadnej kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za treść, politykę prywatności ani praktyki stosowane przez strony lub usługi osób trzecich.

Prywatność dzieci

Nasz Serwis nie jest skierowany do osób poniżej 18 roku życia ("Dzieci").

Nie zbieramy świadomie danych osobowych od osób poniżej 18 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dziecko przekazało nam dane osobowe, prosimy o kontakt. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe od dzieci bez weryfikacji zgody rodziców, podejmiemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

KONTAKT

Skontaktuj się z nami we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych lub używania plików cookie/pikseli: contact@strix.net.

Inspektor ochrony danych osobowych: Ewelina Suchodolska, adres e-mail: ewelina.suchodolska@strix.net

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Może okazać się, że będziemy musieli wprowadzić zmiany w naszej Polityce Prywatności. Jeżeli dojdzie do zmiany Polityki Prywatności, poinformujemy Cię o tym.

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2022 r.